Ga naar hoofdtekst

Voorwaarden

Veilingvoorwaarden

 1. Elke bieder wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.
 2. De veiling wordt georganiseerd door de CVOA WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES met maatschappelijke zetel te 2500 Koningshooikt aan de Bossen 5.
 3. WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES verkoopt jonge paarden in eigen naam en voor eigen rekening alsook namens en voor rekening van de verkopers waarbij zij dan zal optreden als bemiddelaar.
 4. De veiling staat onder toezicht van een notaris die geassisteerd wordt door Dhr. Frederik De Backer in zijn hoedanigheid van veilingmeester.
 5. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. Koper noch verkoper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES de paarden geselecteerd heeft en op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden. Evenmin kunnen er rechten ontleend worden uit de videobeelden. De resultaten van dit veterinair onderzoek kunnen door de kandidaat kopers worden ingezien tot voor aanvang van de veiling.
 6. De verkoop geschiedt in Euro's (EUR) en bij opbod. De paarden worden bij hamerslag toegewezen aan de hoogste bieder. Een bod wordt geacht gedaan te zijn ten persoonlijke titel van de hoogste bieder. Door het bod uit te brengen, verbindt een bieder zich tot de onmiddellijke betaling van het afrekeningsbedrag.
 7. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing (contante betaling of cheque met bankwaarborg). Het afrekeningsbedrag bestaat uit de toewijzingsprijs vermeerderd met een toeslag van 10% op de toewijzingsprijs; deze nettoprijs wordt gebeurlijk nog vermeerderd met de eventueel van toepassing zijnde BTW op de voormelde nettoprijs. Het afrekeningsbedrag dient uiterlijk 5 dagen na afloop van de veiling voldaan te zijn. De eigendom van het paard gaat over op de koper na volledige betaling van het afrekeningsbedrag aan WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES. WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES is niet verantwoordelijk voor de inning van het afrekeningsbedrag.
 8. Na toewijzing gaat het risico over op de koper. Koper en verkoper treffen in onderling overleg de schikkingen over de levering dewelke kan plaatsvinden na integrale betaling. WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen die het paard (voor dan wel na de veiling) zou vertonen.
 9. De informatie dewelke vermeld wordt in de veilingcatalogus of getoond wordt op de videobeelden is louter informatief en strekt er toe een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard dat aangeboden wordt. Geenszins heeft WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES de intentie aan de koper garanties te verstrekken op eigenschappen, prestaties en gebruiksdoeleinden. WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus.
 10. De notaris beslecht in eerste en tevens laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de veiling aangaande het veilen zouden kunnen ontstaan.
 11. WOODLAND'S INTERNATIONAL SALES voorziet, op de avond van de veiling, de mogelijkheid om het aangekochte paard te laten verzekeren. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen.
 12. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst.
Terug naar boven